komunitní centrum Říčanský mlýn


2019–06
soutěžní návrh
autor: MgA. Jan Světlík,Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl, Ing. arch. Zuzana Šikulová
investor: Obec Říčany


Louka ve vsi, místo, co zbylo po starém mlýně. Potůček, měkký břeh s pěšinkou a starými olšemi.

Z počátku se bude stavět kolem nové návsi na levém břehu. Další možná dostavba bytů bude za mostkem.

Největší z našich staveb odkazuje svou polohou a tvarem na bývalý mlýn. Byty “ve mlýně” budou mít těsný  výhled do korun stromů podél potůčku.

Zastávka na návsi, pro autobus je tu místa jen akorát, proto projíždí pomalu. Jeho příjezd “odbíjí” denní a noční doby: vyhlížení, vystupování, nastupování, krátká chvilka ruchu, autobus odjíždí a zase klid.

Zvedáme hlavu od talíře a vidíme, kdo přijel.


rekonstrukce podkrkonošského domu


2019–02
studie
autor: Ing. arch. Vojtěch Šedý
investor: soukromý 


Snaha úpravami minimálně narušit charakter podkrkonošského vesnického stavení a jeho vizuální integrity, kterou s i přes drobné nevhodné úpravy, jako výměna oken za plastová, nátěr kamenného soklu, či použití nevhodné střešní krytiny, zachoval.

Výraznějším zásahem do vnější podoby domu je pouze transformace severní části kůlny na obytný prostor kuchyně a jídelny — tady úpravy přiznávají dnešní slovník a možnosti. Lehké výplňové konstrukce dřevěného bednění jsou vesměs vyplněny velkoformátovým bezrámovým zasklením izolačním trojsklem, a to jak v přízemí, tak ve štítu do podkrovní místnosti ložnice. Zároveň zůstává odlehčené celé severovýchodní nároží s doplněnými větracími okny do ložnice. Ostatní okna zůstávají ve své poetické rozvolněnosti zachována.

koncepce městského bydlení 
Udánský kopec — Moravská Třebová2018–10
soutěžní návrh – 3. místo
autor: MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý
investor:  Město Moravská Třebová


Tvoříme strukturu pro vznik městské ulice, které ve starých městech a čtvrtích obdivujeme, avšak v nových čtvrtích vzniklých jako kobercový nálet rodinných domů nenacházíme. Snažíme se dosáhnout kvality příjemné městské obytné ulice a vyhnout se podobě dopravního koridoru mezi ploty. Navazujeme na pravidelnou uliční síť ve východním svahu Udánského kopce. Domy tam stojí poměrně hustě na uliční čáře, s předzahrádkami, a struktura beze ztráty genia loci pojímá i menší německé bytovky. Navrhujeme parcelaci, jež umožňuje různé druhy zástavby rodinnými domy, především však návrat k tradiční zhuštěné městské formě zástavby. Návrh pracuje se třemi druhy pozemků— úzkými protáhlými parcelami pro stavbu řadových domů na hraně lesoparku, širšími pozemky, kde však regulace povoluje stavbu na hranu pozemku, a v menší míře doplňkovými většími pozemky umožňujícími volnější zástavbu. Takto řešená parcelace minimalizuje délky komunikací a sítí veřejné infrastruktury a umožňuje vybudovat městskou ulici kvalitněji — pro více občanů. Řadové domy budou dostupným bydlením i pro stavebníky, kteří by jinak na individuální bydlení nedosáhli, umožní však i spojení parcel a stavbu větších domů. Hrana kopce a parku se tak nestává lukrativním místem pro dva nebo tři investory.

Vítězné Náměstí v Praze


2018–06
soutěžní návrh
autor: MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl, Ing. arch. Zuzana Šikulová, Ing. Richard Železný
investor: Hlavní město Praha 


Základním motivem, ke kterému jsme se během práce vraceli, byla snaha zachovat Vítězné náměstí jako jeden prostor, který lze pohledem obsáhnout. Zároveň jsme usilovali o to, aby se měřítkem věcí nově stal kráčející člověk – aby pro něj bylo příjemné na náměstí pobývat a aby si v něm nepřipadal příliš malý. Prostor náměstí má být především přístupný a prostupný. Kruh, pohyb po kruhu a nově i pobyt v kruhu vnímáme jako součást identity místa. Vzhledem ke značné velikosti náměstí a očekávaným vysokým intenzitám dopravy jsme se rozhodli naplnit jeho prostor několika funkčními prstenci, které ale budou vnímány jako jeden celek: kruhový městský bulvár, mezikruží a společenský střed s kolonádou. Celé soukruží je ukotveno věží zvonice.

Využíváme Engelovu „metropolitní velkorysost“ - náměstí je totiž „veliké“ a prstenec po jeho obvodu se tedy může stát plnohodnotnou městskou třídou. Široké chodníky posílí už dnes úspěšný Engelův parter. Chodník je vymezen fasádami domů a na druhé straně tramvajovým pásem. Za ním je cyklostezka a krátkodobé parkování – až potud by měl prostor působit spojitě a bezpečně pro pěší. Hlavní jednosměrnou vozovku se dvěma jízdními pruhy oddělujeme stromořadím v pásu nízkých stříhaných keřů.   Na druhé straně vozovky směrem do středu náměstí umisťujeme hlukově izolační pás, nízký val o výšce přibližně 0,5 metru s keříky a popínavými rostlinami. Zásadní je, že obě hrany podél vozovky jsou nízké a nebudou při průhledu náměstím vnímány jako bariéry.V mezikruží se střídají dlážděné cesty a měkčí štěrkové nebo mlatové plochy. Jsou tu stromy dávající stín, kiosek s posezením, přístřešek exterierové kavárny, veřejné wc. Přemisťujeme sem i pomník legionářů. Na části prostoru bude pravidelné tržiště – pokračování tradice trhů mezi náměstím a kampusem. Dále tu může být hřiště pro petanque, stolní tenis, kuželky, kuličky, šachy. Mohou tu stát stoly pro piknik, houpačky, pískoviště, kolotoč, trvalkové záhony a dostatek laviček. Podle toho, které aktivity si lidé oblíbí, se místo může rozvíjet.


Střed ponecháváme záměrně „prázdný“ – kruhová dlážděná plocha. Výjimku tvoří monumentální pobytové schodiště – vstup do metra, a velká kašna. Zbytek středu, vymezený dvěma půlkruhovými rameny kolonád přerušenými hlavní pěší osou, poskytne mnoho možností ke konání hromadných akcí a událostí, např. koncerty, kluziště, demonstrace, výstavy, vánoční trhy, vánoční strom, cirkus, letní scéna Dejvického divadla. Skrz kolonádu je vidět všemi směry a přes její římsu jsou ze středu kruhu vidět horní části Engelových fasád – jsme uprostřed velkého náměstí.

Městská věž, kampanila se zvonem a hodinami, stojí podél hlavní pěší osy.  Věž ukotví náměstí mezi dominantami celé čtvrti – stavební fakultou a hotelem International. Zvonění denních a nočních dob není jen pro lidi na náměstí, ale také pro všechny v doslechu. Kampanila jim tak bude připomínat, kde jsou – v Dejvicích.radnice Lázně Bělohrad


2017–12
soutěžní návrh – 1. místo
autor: MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl
spolupráce: Ing. arch. Zuzana Šikulová
investor: Město Lázně Bělohrad 


Radnice v čele náměstí. Prostá výrazná figura. Hrubá omítka a v ní radniční hodiny. Do náměstí jen jedno veliké okno s balkonem a těžká dřevěná vrata. Na opačné straně pozemku nad břehem říčky velkorysý sál a jednací místnosti. Uprostřed mezi oběma stavbami poloveřejný dvůr s velkou starou lípou. Sál i dvůr vymezeny sloupořadím - stoa, synonymum demokracie.